Buscar
Filosofia 318

En aquest apartat trobareu materials per treballar el tema dels drets, focalitzat fonamentalment en el diàleg.
La proposta de recursos que serviran com a punts de partida de la reflexió són, entre altres, pintura, música, fotografia, literatura, jocs, contes, cinema, aprofitant el paper de coneixement i empatia que generen les diferents formes artístiques.

Es tracta d’uns materials per educadors (mestres, monitors, pares, etc.) que ajudin a comprendre i a fer conscients als infants i joves del paper dels drets.  És un treball que pretén unir la intel·ligència amb l’emoció, de manera que es treballa a nivell conceptual però també a nivell afectiu, és a dir, creant empatia per afavorir així la interiorització d’aquests drets.

Materials

Parlem de drets

És una pàgina web per treballar a les aules, des d’infantil a secundària, que aporta exercicis i activitats que afavoreixen la prevenció de la violència i la coeducació a través de l’estimulació de l’expressió oral individual i grupal. 

Per incentivar aquestes línies d’actuació es proposen una colla de recursos que tenen com a referent els drets, siguin els drets dels infants o els drets humans.

Pensar els drets

  • Drets Infants i Joves

Sobre els drets dels infants disposem de tres tipus de materials aplicables a cicle superior de primària i a secundària.

  • Drets humans

L’estreta relació entre Filosofia i educació per una banda i la UNESCO i la divulgació dels Drets humans, per altra, ens ha portat a proposar un treball interdisciplinari per conscienciar i sensibilitzar els nostres joves davant la implementació dels drets humans a el món.

L’experiència del GrupIREF en educació reflexiva i la necessitat d’una educació cívica en profunditat ens ha estimulat a proposar aquest material que persegueix els següents objectius:

  • Treballar a fons els drets humans amb els estudiants a través dels conceptes i actituds que estan implicats en la declaració. CONÈIXER ELS DRETS.
  • Relacionar l’adquisició de conceptes i actituds amb la seva experiència com a ciutadans, de manera que hi hagi una interconnexió entre la vida acadèmica i la vida personal. L’EXPERIÈNCIA PERSONAL A L’AULA.
  • Usar mitjans i eines diverses, des de les arts plàstiques a la música, per aproximar els estudiants als drets. DIVERSITAT DE LLENGUATGES.
  • Obrir un espai de reflexió en què es combini el treball a través de les habilitats de pensament per donar pas a una assimilació de les competències. COMPETÈNCIES BÀSIQUES.
  • Il·lustrar i exemplificar algunes situacions que es donen en el món, procurant posicionar-nos com a ciutadans responsables en les situacions d’injustícia. EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA
Filosofia 318